ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Γιορτάζουμε 145 ΧΡΟΝΙΑ…ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ!»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Γιορτάζουμε 145 ΧΡΟΝΙΑ…ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ!»  

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» και η οποία εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, 14671, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 164, (εφεξής η «ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με την ονομασία «Γιορτάζουμε 145 ΧΡΟΝΙΑ…ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ!», η οποία Ενέργεια θα διενεργηθεί σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της εταιρείας Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (εφεξής τα «Καταστήματα»).

 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας «Bonus» (εφεξής η «Κάρτα»).
  Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας πιστότητας «Bonus» εξαιρούνται της συμμετοχής στην Ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και 30 ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και για οποιεσδήποτε - μέχρι να γίνει αυτό – αγορές.

 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ) , (β)  τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 
  Διευκρινίζεται ότι από την Ενέργεια εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας «Bonus» κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της Κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). 
 1. Διάρκεια της Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 9/11/2022 (ώρα έναρξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας») έως και τις 6/12/2022, (ώρα λήξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»).

 2. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια Ο κάτοχος της Κάρτας συμμετέχει αυτόματα στην Ενέργεια με τη χρήση της Κάρτας πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας αγορές μίας (1) ή περισσοτέρων τεμαχίων από οποιονδήποτε κωδικό που απεικονίζεται στο έντυπο εορταστικό φυλλάδιο 145χρόνια της Διοργανώτριας με διάστημα 9/11/2022 – 6/12/2022 , χωρίς περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της Κάρτας του. Σε κάθε περίπτωση η αγορά μίας (1) από τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες θα αντιστοιχεί σε μία συναλλαγή, ήτοι σε μία συμμετοχή, η αγορά δύο (2) από τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες θα αντιστοιχεί σε δύο συναλλαγές, ήτοι σε δύο συμμετοχές, κοκ. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ιδίας, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων Κάρτας, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι καταχωρημένα στο αρχείο της Bonus κάρτας οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ισχύουν οι συμμετοχές για αγορές που έχουν γίνει μέχρι και τις 6/12/2022. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στην Ενέργεια θα ακυρωθεί. 

 4. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.

 5. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος της Κάρτας μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση αγοράζοντας τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες του έντυπου εορταστικού φυλλαδίου 145 χρόνια. Επίσης έχει το δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] αναγράφοντας τον αριθμό της Κάρτας του, το όνομα της Ενέργειας και την απόδειξη αγοράς που συμπεριλαμβάνει έστω και μια συσκευασία που απεικονίζεται στο έντυπο φυλλάδιο 145 χρόνια. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της Κάρτας τους καθώς επίσης το όνομα της Ενέργειας και την απόδειξη αγοράς τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτήν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

 6. Οποιοσδήποτε κάτοχος της ως άνω Κάρτας δύναται να ανακαλέσει τη συμμετοχή του  στην Ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] καθ’ όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας. 

 7. Δώρο. Στο πλαίσιο της Ενέργειας θα ανακηρυχθούν τριάντα (30) νικητές (εφεξής οι «Νικητές» και έκαστος ο «Νικητής»), οι οποίοι θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή 145,00€ από τα καταστήματα Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Επίσης, θα κληρωθούν και δέκα (10) αναπληρωματικοί νικητές , (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»). 

 8.  Τρόπος Ανάδειξης Νικητή της Ενέργειας. Οι Νικητές της Ενέργειας θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης από την Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12/12/2022 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της συμβολαιογράφου Αθηνών, Στυλιανής Φραγκιαδουλάκη, οδός Ιπποκράτους,  αρ. 10-12, Αθήνα και ώρα 12:30. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

 9. Ενημέρωση για την κατακύρωση  Παραλαβή των Δώρων. Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για το τρόπο παραλαβής του Δώρου τους από τη Διοργανώτρια. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 19/12/2022 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και θα ειδοποιηθεί από την Διοργανώτρια  ο πρώτος κατά σειρά κλήρωσης αναπληρωματικός. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες παρέλθουν άκαρπες και κάποιος είτε από τους Νικητές είτε από τους Αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Δημήτριος Θανόπουλος. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους, όπως το είχαν δηλώσει κατά την έκδοση της Κάρτας. Για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον η Διοργανώτρια, σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας και έως και την παραλαβή του Δώρου, δύναται να ζητήσει από το Νικητή ή/και τον Αναπληρωματικό δήλωση συναίνεσης για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων του ή/και φωτογραφιών του για την προβολή της Ενέργειας. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Ενέργειας ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των Δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/ Νικητή/ Αναπληρωματικό, αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος.

 10. Ευθύνη. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Ενέργεια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι της Διοργανώτριας.  Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Ενέργεια. 

 11. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας και την ειδοποίηση των Νικητών, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα του Δώρου, της Ενέργειας ή / και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από το Δώρο και την χρήση αυτού ή  και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το Δώρο εταιρείες βάσει και των αναφερομένων στο άρθρο 13 των παρόντων όρων.

 12. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

 13. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Δημήτριος Θανόπουλος   ή/και οιουδήποτε τρίτου.

 14. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας θα αναρτηθούν στο www.thanopoulos.gr 
  Προσωπικά Δεδομένα. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και νικητών θα τηρούνται από τη Διοργανώτρια, στον παρόντα Διαγωνισμό, αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ανάδειξη των νικητών, την κατακύρωση και παράδοση των δώρων στους νικητές και την τυχόν επίλυση οποιουδήποτε θέματος αφορά στη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγράφονται με ασφάλεια.
  Η τήρηση του παραπάνω αρχείου προσωπικών δεδομένων συνιστά ρητή προϋπόθεση για την ομαλή διενέργεια του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε δεν επιθυμεί την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή την προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οφείλει να μη συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 («GDPR»), το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, επιβεβαίωση, τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, καθώς και να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους επικοινωνώντας με την εταιρεία Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ., στο e-mail [email protected] 

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συναίνεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210 6254504 (από Δευτέρα έως Σάββατο και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων της) ή με συστημένη επιστολή στη Η Διοργανώτρια δύναται κατά την παράδοση των Δώρων στους τελικούς αποδέκτες αυτών να ζητήσει την έγγραφη συναίνεσή τους για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για άλλους εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς. 

 2. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 3. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.Για τη Διοργανώτρια,  

Χαριλάου Τρικούπη 164, Νέα Ερυθραία Αττικής ΤΚ 14671.