Ασφάλεια Δεδομένων

Ι.             ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μαζί με την Πολιτική Cookies που αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα και αναπόσπαστο τμήμα αυτή (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική») έχει θεσπιστεί από την εταιρεία με την επωνυμία «Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία, επί της οδού Αίαντος και Χαρ. Τρικούπη αριθ. 164, Τ.Κ. 14671, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 094053607 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με αριθμό ΓΕΜΗ  296801000, τηλ. 2106254504, φαξ 2106254494, email [email protected] (στο εξής η «Εταιρεία», η «Επιχείρηση», «το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» το/η «thanopoulos.gr», «εμείς», «εμάς», «μας»),- η οποία και τυγχάνει και ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που μας χορηγείτε και το αρμόδιο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,- με σκοπό την ενημέρωση σας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργείτε, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «εσάς», «σας»), αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει για εσάς, το σκοπό συλλογής τους, την επεξεργασίας τους από την Εταιρεία μας, την κατηγορία ή κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας, και τις διαδικασίες που δύναστε να ακολουθήσετε αφενός για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή (συγκατάθεση) απαιτείται, αφετέρου για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας της πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα και σύμφωνα με το νόμο τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δε θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση/ διεκπεραίωση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας (πχ παράδοσης προϊόντος, διενέργεια πιστωτικού ελέγχου, κτλ.) ή αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.). Με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία μας δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.Η Εταιρεία μας δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και Συναλλαγών  στο www.thanopoulos.gr, και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Πριν πλοηγηθείτε στο Δικτυακό τόπο www.thanopoulos.gr ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, όπως για παράδειγμα εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter, άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους ή αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Supermarket, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική συνεπάγεται λήψη και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του ΗλεκτρονικούSupermarket. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Δικτυακό μας Τόπο συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν ή τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο ηλεκτρονικό μαςsupermarket

Να σημειωθεί ότι τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσα Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο Δικτυακό Τόπο. Η οποιαδήποτε χορήγηση προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση του ΗλεκτρονικούSupermarket, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δύνανται δε οι Χρήστες να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω.  

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων περιγράφει και αναλύει: α) τις Πληροφορίες που το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει, τον τρόπο συλλογής τους και το σκοπό της συλλογής, β) το είδος και τη μορφή της συγκατάθεσή σας, γ) τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών και τους αποδέκτες των δεδομένων σας, δ) τον τρόπο πρόσβασής σας στα δεδομένα σας και ενημέρωσης σας σχετικά με τα δεδομένα που το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ τηρεί για εσάς, ε) τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, στ) τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που λαμβάνουμε αναφορικά με την αποθήκευση των δεδομένων σας από το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.

ΙΙ.           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ SUPER MARKET ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

1.            ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς,ή μπορούν να αποδοθούν σε εσάς. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, νομό/περιοχή, τηλέφωνο, κινητό, φαξ καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα email, όνομα χρήστη, προβαλλόμενο όνομα, κωδικός πρόσβασης κ.α. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις). Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν και δύναται με μια επεξεργασία να σας ταυτοποιήσουν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο δικτυακό μας τόπο κ.α.

2.            ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ SUPERMARKET ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Με την περιήγηση σας στο Δικτυακό μας τόπο, την εγγραφή σας ως Μέλος στο Ηλεκτρονικό μας Supermarket, την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή παραγγελίας αγοράς στο ηλεκτρονικό μας supermarket, τη συμμετοχή σας στο loyaltycard του Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και από άλλα σημεία και δράσεις σας, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που σας αφορούν πραγματοποιείται αφενός για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και έχετε συμβληθεί μαζί μας για την παροχή τους, ή/και για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις αναφορικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς εσάς που απορρέουν από τις συναλλαγές σας στο Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας, τηρούμε δε ορισμένα από αυτά και μετά το κλείσιμο των Λογαριασμών σας, σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Με την πλοήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο, την υποβολή παραγγελίας, την εγγραφή σε Newsletter, το άνοιγμα Λογαριασμού συναινείτε με την παρούσα Πολιτική και παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Ειδικότερα το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

2.1         Δεδομένα που συλλέγονται κατά την περιήγηση στο Δικτυακό Τόπο

Για την πλοήγηση σας στο Δικτυακό Τόπο/ Ηλεκτρονικό Supermarket δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο η Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ κατά την πλοήγηση σας στους δικτυακούς μας τόπους και την συναλλαγή σας με εμάς μέσω των υπηρεσιών μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω Cookies και άλλων τεχνολογιών, τα οποία δεδομένα και πληροφορίες η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, profiling, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του thanopoulos.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπλέον χρησιμοποιούνται από εμάς για τη σύνδεσή σας με το Λογαριασμό σας, για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας, για τη σύνδεσή σας με το Λογαριασμό σας χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα νέου λογαριασμού κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αγορά στο κατάστημά μας, για τη λειτουργία του καλαθιού αγοράς, για την εξακρίβωση προβλημάτων στο server μας κ.α.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας όταν επισκέπτεστε το thanopoulos.gr, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση του ΗΥ πρόσβασης σας στο Δικτυακό μας Τόπο, UserName, UserID&Password, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπος διαμονής και άλλες αγοραστικές σας συνήθειες και διαδικτυακές συμπεριφορές.

Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και την πραγματοποίηση αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού μας Supermarket, συναινείτε στην επεξεργασία από το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Αναφορικά με τα είδη των cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς (άλλες από τα προσωπικά σας δεδομένα), επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies που η Εταιρεία μας εφαρμόζει.

2.2. Εγγραφή Μέλους-Άνοιγμα λογαριασμού

Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους ως Μέλη του Ηλεκτρονικού Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει κατά  τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν:όνομα, επώνυμο, email, Τηλέφωνο(σταθερό),Κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, περιοχή, πόλη, ΤΚ). Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας με σκοπό να σας ανοίξει Λογαριασμό μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των συναλλαγών σας ενώ παράλληλα δίνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χορήγηση των στοιχείων αυτών στην Εταιρεία να τηρήσει τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να επιτρέπει την πρόσβασή σας στο Λογαριασμό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε αυτόν με τον κωδικό σας.

2.3 Εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter, τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter ρητά συναινούν στην αποστολή από το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα του ΗλεκτρονικούSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, τυχόν προσφορές σε προϊόντα, δώρο-επιταγές και πόντους, διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα κ.α, εμπορικές συνεργασίες κ.α. Αν και εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα Newsletter του Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των αποδεκτών των Newsletter, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά Newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση [email protected] . Από τα email που σας αποστέλλει η Εταιρεία μας στα πλαίσια της υπηρεσίας Newsletters, μέσω των cookies, η Εταιρεία καταγράφει τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων που λαμβάνετε από εμάς κατά την υπηρεσία αποστολής newletters και τον αριθμό των κλικ, μαζί με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων όταν κάνετε κλικ.

 

2.5 Αγορά Προϊόντος από το Ηλεκτρονικό Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Για την ολοκλήρωση κάθε Onlineπαραγγελίας, διεκπεραίωσης και εκτέλεσης αυτής είναι απαραίτητη η χορήγηση εκ μέρους σας προσωπικών σας πληροφοριών, ήτοι των στοιχείων που σας ζητούνται για το άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους (βλ. άρθρο 2.2 ανωτέρω) και σε περίπτωση τιμολογίου επιπλέον το ΑΦΜ, ΔΟΥ, και την ΙΔΙΟΤΗΤΑ σας. Τα δεδομένα αυτά η Εταιρεία μας τα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ήτοι της εκτέλεσης της παραγγελίας σας με την πώληση των προϊόντων και την παράδοση αυτών στη διεύθυνση που μας δηλώνετε. Με τη χορήγηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά το στάδιο της παραγγελίας, συναινείτε ρητά στην επεξεργασία αυτών από τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣκαι τους συνεργάτες της (παρόχους πληρωμών,κτλ) προκειμένου να αποσταλούν σε εσάς τα παραγγελθέντα. Ειδικότερα δίνετε ρητή συγκατάθεση όπως αποστείλουμε σε εσάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνετε τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας, τη γνωστοποίηση εκτέλεσης της παραγγελίας σας, ή χρησιμοποιήσουμε τόσο το e-mail σας όσο και το τηλέφωνό σας για να σας αποστείλουμε μήνυμα σε περίπτωση που δε δύναται να εκτελέσει το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ την παραγγελία σας στο σύνολο ή εν μέρει, για να επικοινωνήσει ο οδηγός που μεταφέρει τα προϊόντα μαζί σας σε περίπτωση κάποιου προβλήματος και για οποιαδήποτε άλλη  επικοινωνία μαζί σας ή ειδοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης (λάθος τιμή, καθυστέρηση αποστολής κτλ). Επιπλέον μας χορηγείτε με έναν αριθμό τραπεζικού σας λογαριασμού σας στην περίπτωση που το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ οφείλει να επιστρέψει τυχόν χρήματα σε εσάς, οπότε και μας παρέχετε τη σχετική σας συγκατάθεση. 

2.6         Έκδοση Κάρτας Bonus

                Για την έκδοση και την απόκτηση κάρτας Bonus από τα Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ θα πρέπει να εγγραφείτε ως Μέλος και να μας χορηγήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail,στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης (οδό, αριθμό, περιοχή, πόλη, ΤΚ). Τα στοιχεία αυτά τα συλλέγει η Εταιρεία μας προκειμένου να υπολογίζει από το ύψος των αγορών σας τους πόντους που συλλέγετε και με σκοπό την απόκτηση δώρων και δώρο-επιταγών από τα καταστήματά μας. Πέραν του ανωτέρω σκοπού, με την αίτηση έκδοσης της Κάρτας Bonus αναγνωρίζετε ότι η εταιρείας μας χρησιμοποιεί τα στοιχεία κίνησης της κάρτας (πχ αγορές, προτιμήσεις σε προϊόντα, συχνότητα αγορών, ύψος δαπάνης / κατηγορία προϊόντων) με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, την παροχή σε εσάς εξατομικευμένων προσφορών και προϊόντων που είναι σχετικά με τις προτιμήσεις σας και τη διαφήμιση και προώθηση σε εσάς προϊόντων που σχετίζονται με τις ανάγκες σας και τα γούστα σας [e-mail Marketing (Newsletter) & sms], για στατιστικούς σκοπούς, σκοπούς έρευνας αγοράς κ.α. Με τη χρήση της Κάρτας Bonus ρητά συναινείτε στη χρήση των ανωτέρω στοιχείων που σας αφορούν και δεδομένων σας για τους σκοπούς δημιουργίας προφίλ. Η Εταιρεία μας δεν μεταβιβάζει, πωλεί, γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που να σας ταυτοποιεί σε κανένα τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή σας. 

ΙΙΙ.          ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πλέον των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω, τα Προσωπικά δεδομένα και οι Πληροφορίες που συλλέγονται από το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των Χρηστών με τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, την επικοινωνία μαζί τους, την εκτέλεση των παραγγελιών τους, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτών, για λόγους στατιστικούς, για την αποφυγή και πάταξη απατηλών και μη αποδεκτών χρήσεων., Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Σημαντικός είναι και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων μας. Με την πραγματοποίηση μιας αγοράς το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ μπορεί να σας αποστέλλει διαφημιστικό και εν γένει προωθητικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα της, τις προσφορές της, διαγωνισμούς, κτλ. Η επικοινωνία για λόγους marketing θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω αποστολής SMS, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. TοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα και τις Πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στους παρόντες Γενικού Όρους.

Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.      

IV.          ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΤοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες που συλλέγει για τους Χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω:

• σε εταιρείες του Ομίλου μας για την ολοκλήρωση και εκτέλεση των συμβάσεων με σκοπό την αποθήκευση σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, καθώς και για σκοπούς τιμολόγησης και λογιστικής εντός του Ομίλου.

  • σε Αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ με τα υποκείμενα των δεδομένων/ πληροφοριών (πχ μεταφορά προϊόντων, έλεγχο πιστωτικό, κτλ).

• Σε τρίτα πρόσωπα / υπεργολάβους, συνεργάτες που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό τουSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ υπηρεσίες προώθησης και marketing, τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, αποστολής Newsletters.

• Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών: Το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων. Ωστόσο,το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δύναται να μοιράζεται με τους τρίτους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των Χρηστών  στο Ηλεκτρονικό Supermarketκτλ.

• Σε τρίτους που παρέχουν στο Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Supermarketόπως για παράδειγμα developers, dataanalysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.

  • Σε i-cloudeserviceproviders για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση.
  • Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.

• Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, JointVenture, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό σε  περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας.

Το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι τουSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες των υποκειμένων είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα και τις Πληροφορίες απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί.

Το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες των Χριστών σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣέχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα/ πληροφορίες των Χρηστών και να τα παρακολουθεί για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και μπορεί να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε τρίτο: (i) όταν το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ θεωρεί καλή τη πιστεί ότι είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε απάντηση νομικής διαδικασίας (για παράδειγμα, δυνάμει δικαστικής απόφασης, εντάλματος έρευνας ή κλήτευσης) (Ii) όταν πρέπει να συμμορφωθεί με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς (iii) όταν πιστεύει ότι το Ηλεκτρονικό Supermarketχρησιμοποιείται για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας ή ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (Iv) προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία τουSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, συμπεριλαμβανομένου του να επιβάλλει τους Όρους  Χρήσης του Ηλεκτρονικού Supermarket.

V.           ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήση των Υπηρεσιών στο Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης τουSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα παρέχετε τη συναίνεσή σας:

Χρήση δεδομένων για αγορά προϊόντος: Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος το υποκείμενο συναινεί στη χρήση των δεδομένων του από τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ με σκοπό την παροχή της  συγκεκριμένης υπηρεσίας, την αποστολή των προϊόντων που αγοράστηκαν, την επικοινωνία μαζί σας, και την παροχή και των λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερη η συναίνεση περιγράφεται ανωτέρω.

Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς: Το υποκείμενο συναινεί ότι τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα και άλλες Πληροφορίες για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα του. Εφόσον ο Χρήστης το επιθυμεί, τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Οι διαδικασίες διαγραφής αναφέρονται στην παρούσα και στου Γενικούς Όρους. 

Χρήση Δεδομένων για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας: Το υποκείμενο παρέχει τη ρητή του συναίνεση στην αποστολή σε αυτό ερωτηματολογίων με σκοπό την βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών μας, ή διασύνδεσης αρχείων που το αφορούν. 

Χρήση Δεδομένων για τη δημιουργία προφίλ:Το υποκείμενο παρέχει τη ρητή του συναίνεση στη δημιουργία προφίλ με σκοπό την προώθηση προς αυτό εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων/ υπηρεσιών της Εταιρείας μας,

Επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το υποκείμενο συναινεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων που υπαινίσσονται απατηλή πράξη και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του δικτυακού τόπου.

Διαβίβαση δεδομένων σε περίπτωση νόμιμης διάταξης: Συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

VΙ.          ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Tο Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, hacking, απώλεια δεδομένων, ή άλλες παραβιάσεις δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν. Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που τοSupermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ προσπαθεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη κατά τη μετάδοσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου. Κάθε μετάδοση γίνεται με ευθύνη του υποκειμένου. Μόλις το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ λάβει τα στοιχεία του υποκειμένου, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά.

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας είστε και παραμένετε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του Λογαριασμού σας. Επομένως οφείλετε να λαμβάνετε κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα να εξασφαλίσετε ότι ο κωδικό πρόσβασης παραμένει ασφαλής. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας έχει διαδοθεί σε μη εξουσιοδοτημένο από εσάς τρίτων, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, μέχρι τότε ωστόσο φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τις συναλλαγές ή κινήσεις έχουν διενεργηθεί με τη χρήση του κωδικού σας.

VII.        ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το υποκείμενο, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. 

Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ απευθύνεται εγγράφως προς το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ στο [email protected]. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα σε εμάς για τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ τηρεί για εσάς, ενδέχεται να σας χρεώσουμε το κόστος της Εταιρείας μας να παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ στο [email protected], ή τηλεφωνικά στο 2106254504.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, η τη μη παραλαβή των ενημερωτικών μας δελτίων ή άλλων διαφημιστικών ενεργειών μας, θα πρέπει και πάλι να επικοινωνήσετε μαζί μας στο[email protected], ή τηλεφωνικά στο 2106254504, ή αφήνοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα πράξουμε το αμεσότερο δυνατό τα απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση και μετά τη διαγραφή των στοιχείων ρητά συμφωνείτε στη διατήρηση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με εσάς αφού βεβαίως αυτά (δεδομένα σας) θα έχουν καταστεί πλέον ανώνυμα.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.