ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Κάθε μέρα …η τυχερή σου!» 

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «HENKELHELLASA.B.E.E. BIOMHXANIA ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «HENKEL» και η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 23, (εφεξής η «ΗENKEL» ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με την ονομασία «Κάθε μέρα …η τυχερή σου!» (περαιτέρω η «Ενέργεια»),  που εμπορεύεται η Διοργανώτρια και η οποία Ενέργεια θα διενεργηθεί σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της εταιρείας Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. η οποία εδρεύει Χαριλάου Τρικούπη 164, 14671, Νέα Ερυθραία, (εφεξής η «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ»), (εφεξής τα «Καταστήματα»).
 

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας «Bonus» (εφεξής η «Κάρτα»).
Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας πιστότητας «Bonus» εξαιρούνται της συμμετοχής στην Ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και 30 ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και για οποιεσδήποτε - μέχρι να γίνει αυτό – αγορές.
 
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ , (β)  τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
Διευκρινίζεται ότι από την Ενέργεια εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας «Bonus» κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της Κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).
    

4.Διάρκεια της Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 8/04/2020 (ώρα έναρξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας») έως και τις 5/05/2020, (ώρα λήξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»).
 
5. Τρόπος Συμμετοχής στην ΕνέργειαΟ κάτοχος της Κάρτας συμμετέχει αυτόματα στην Ενέργεια με τη χρήση της Κάρτας  πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας αγορές μίας (1) ή περισσοτέρων συσκευασιών Dixan ή Neomat ή Persil ή BrefWCActiv Θήκη 50gr/100gr/50ml ή Χρωμοπαγίδα K2Rή Vaponaσκοροκτόνα (Εξαιρούνται οι συσκευασίες Dixanκάψουλες και οι συσκευασίες BrefWCBlockθήκη 150g) σε οποιοδήποτε άρωμα σε μία συναλλαγή, χωρίς περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της Κάρτας του. Σε κάθε περίπτωση η αγορά μίας (1) ή περισσοτέρων από τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες θα αντιστοιχεί σε μία συναλλαγή, ήτοι σε μία συμμετοχή. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ιδίας, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 
  6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων Κάρτας, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι καταχωρημένα στο αρχείο της Bonus κάρτας οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ισχύουν οι συμμετοχές για αγορές που έχουν γίνει μέχρι και τις 5/05/2020. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στην Ενέργεια θα ακυρωθεί.
 
 7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
 
 8.Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται κατ’ ανάγκην η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή/και της Δημήτριος Θανόπουλος, καθώς υφίσταται εναλλακτικός τρόπος υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος της Κάρτας μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες. Αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@thanopoulos.grαναγράφοντας τον αριθμό της Κάρτας του και το όνομα της Ενέργειας Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη γιατην πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της Κάρτας τους καθώς επίσης και το όνομα της Ενέργειας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτήν κατ’ αυτόν τον τρόπο.
 
  9. Οποιοσδήποτε κάτοχος της ως άνω Κάρτας δύναται να ανακαλέσει τη συμμετοχή του  στην Ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@thanopoulos.grκαθ’ όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας.
 
10.  Δώρο. Στο πλαίσιο της Ενέργειας θα ανακηρυχθούν τριάντα (30) νικητές (εφεξής οι «Νικητές» και έκαστος ο «Νικητής»), οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα προϊοντικό σετ Henkel. Toσετ περιλαμβάνει μία συσκευασία Dixanυγρό απορρυπαντικό Clean & Smooth 44μεζ., μία συσκευασία BrefDeluxeblock 50gκαι μία συσκευασία K2rColourCatherχρωμοπαγίδα 15φυλ.Επίσης, θα κληρωθούν και δέκα (10) αναπληρωματικοί νικητές , (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»).
 
 11. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή της Ενέργειας. Τα ονόματα των Συμμετεχόντων θα δοθούν από την ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ στη Διοργανώτρια για τους σκοπούς ανάδειξης των Νικητών. Οι Νικητές της Ενέργειας θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 8/5 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Henkel στο Μοσχάτο (οδός Κύπρου, αρ. 23) και ώρα 13:00. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.
 
 12. Ενημέρωση για την κατακύρωση  Παραλαβή των Δώρων. Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για το τρόπο παραλαβής του Δώρου τους από τη Διοργανώτρια ή από τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας και είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 8/06/2020 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και θα ειδοποιηθεί από την Διοργανώτρια  ο πρώτος κατά σειρά κλήρωσης αναπληρωματικός. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες παρέλθουν άκαρπες και κάποιος είτε από τους Νικητές είτε από τους Αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή και της Δημήτριος Θανόπουλος. Ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια και η Δημήτριος Θανόπουλος  για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους, όπως το είχαν δηλώσει κατά την έκδοση της Κάρτας. Για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον η Διοργανώτρια, σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας και έως και την παραλαβή του Δώρου, δύναται να ζητήσει από το Νικητή ή/και τον Αναπληρωματικό δήλωση συναίνεσης για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων του ή/και φωτογραφιών του για την προβολή της Ενέργειας. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Ενέργειας ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των Δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/Νικητή/Αναπληρωματικό, αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος.
 
  13. Ευθύνη. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Ενέργεια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Δημήτριος Θανόπουλος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Δημήτριος Θανόπουλος  περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια ή/και η Δημήτριος Θανόπουλος  δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Ενέργεια.
 

14. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας και την ειδοποίηση των Νικητών, η Διοργανώτρια και η Δημήτριος Θανόπουλος  απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα του Δώρου, της Ενέργειας ή / και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από το Δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το Δώρο εταιρείες βάσει και των αναφερομένων στο άρθρο 13 των παρόντων όρων.
 

15.Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
 

16.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας ή/και της Δημήτριος Θανόπουλος   ή/και οιουδήποτε τρίτου

17. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας θα αναρτηθούν στο www.thanopoulos.gr
Προσωπικά Δεδομένα. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και νικητών θα τηρούνται από τη Διοργανώτρια και τις ως άνω συνεργαζόμενες στον παρόντα Διαγωνισμό εταιρείες αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ανάδειξη των νικητών, την κατακύρωση και αποστολή των δώρων στους νικητές και την τυχόν επίλυση οποιουδήποτε θέματος αφορά στη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγράφονται με ασφάλεια από τα συστήματα των εταιρειών.Η τήρηση του παραπάνω αρχείου προσωπικών δεδομένων συνιστά ρητή προϋπόθεση για την ομαλή διενέργεια του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε δεν επιθυμεί την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή την προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οφείλει να μη συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε. είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 («GDPR»), το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, επιβεβαίωση, τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, καθώς και να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους επικοινωνώντας με την εταιρεία Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε., στο e-mail dataprotection_greece@henkel.com.

 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συναίνεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210 4897200 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 10:00 π.μ.-17:00 μ.μ) ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Κύπρου 23, Μοσχάτο Αττικής ΤΚ 18346.

 18. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την παράδοση των Δώρων στους τελικούς αποδέκτες αυτών να ζητήσει την έγγραφη συναίνεσή τους για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για άλλους εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς.

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

  Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 
 
Μοσχάτο,
Για τη Διοργανώτρια 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Avra: StayFitatHome»

 

1.Η εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «CocaCola 3E») η οποία εδρεύειστο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,σε συνεργασία με τηνεπωνυμία «Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία, επί της οδού Αίαντος και Χαρ. Τρικούπη αριθ. 164, με ΑΦΜ: 094053607 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)(εφεξής η «Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «ΑΥΡΑ» προκηρύσσουν διαγωνισμό με την ονομασία "Avra: StayFitatHome" (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός) που θα λάβει χώρα στα καταστήματα της Δ. Θανόπουλος ΑΕ (εφεξής τα «Καταστήματα»). Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού η CocaCola 3E αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη διενέργεια της κληρώσεως, την ενημέρωση των νικητών και τη  διάθεση  του δώρου σε αυτούς.

2. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να είναι κάτοχος της κάρτας πιστότητας “Bonus” της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.προ της έναρξης ισχύος του Διαγωνισμού. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας “Bonus” των οποίων τα προσωπικά τους στοιχεία είναι σωστά ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους είναι εφικτή.Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας πιστότητας “Bonus” εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και 30 ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Coca Cola 3E και της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας έκδοσης της κάρτας “Bonus”, καθώς και για οποιεσδήποτε - μέχρι να γίνει αυτό – αγορές.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι τηςCoca Cola 3E   και της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας “Bonus” κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 06/05 στις 08.00 έως και τις 2/6 στις 20.00(εφεξής η «Διάρκεια»).

5. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό:Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι όσοι θα προβούνστην αγοράείτε μίας πολυσυσκευασίας ΑΥΡΑ 5+1 1,5lt είτε μίας πολυσυσκευασίας ΑΥΡΑ 9+3 500ml ή ενός τεμαχίου Avra Carbo750ml (εφεξής οι «Συμμετέχουσες Συσκευασίες») από τα Καταστήματα, με ταυτόχρονη χρήση της κάρτας “Bonus”, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή σε κάθε Συμμετέχουσα Συσκευασία που αγοράσθηκε. Οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3E  μπορούν να ακυρώσουν, κατά την απόλυτη κρίση τους, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρούν ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Διευκρινίζεται ότι για να καταχωρηθεί μία συμμετοχή θα πρέπει η αγορά να έχει διεξαχθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

  1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.

 

  1. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας των Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.και CocaCola 3E. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος της κάρτας πιστότητας “Bonus” μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες. Αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ως ορίζεται υπό 4 ανωτέρω, ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@thanopoulos.gr, αναγράφοντας τον αριθμό της κάρτας του “Bonus” και το όνομα του Διαγωνισμού ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στον αριθμό xx και δηλώνοντας εκεί τον αριθμό της κάρτας του “Bonus” (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της κάρτας τους “Bonus” καθώς επίσης και την ονομασία  του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

8.Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας “Bonus” δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στον αριθμό 18202 καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου).

9. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθούν 3 τυχεροί και 2 αναπληρωματικοί νικητές, κάτοχοι κάρτας “Bonus”. Οι τελικοί νικητές  θα κερδίσουν από 1 ποδήλατο γυμναστικής, επιλογής της CocaCola 3E.

10. Οι νικητές και οι αναπληρωματικοίθα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της CocaCola 3Ε,την Παρασκευή 05.06.2020 και ώρα 15.00 στα γραφεία αυτής επί της Κηφισίας 60. Η κλήρωση θα γίνει με βάση τον αριθμό της “Bonus”των συμμετεχόντων που θα παρασχεθούν από την Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Αν για οιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα,η CocaCola 3E διατηρείτο δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, ώρα ή τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.thanopoulos.gr.

 

  1. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώςεντός μίας εβδομάδας  από τη διεξαγωγή της κλήρωσηςοπότε και θα ενημερωθούν για τον τρόπο επικοινωνίας των ιδίων με συνεργάτη της CocaCola 3Eαναφορικά μετη διαδικασία αποστολής και παράδοσης του δώρου. Σε κάθε περίπτωση έκαστος εκ των ειδοποιηθέντων νικητών θα πρέπει εντός επτά (7)  ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επικοινωνήσει στα στοιχεία που θα του δοθούν κατά τα ανωτέρω για να ενημερωθεί για τη διαδικασία απόδοσης του δώρου και να επιβεβαιώσει την αποδοχή του. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των επτά (7)  ημερών, εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν επικοινωνήσει κατά τα ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιο λόγο αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, θα ειδοποιείται από το συνεργάτη της Coca Cola 3E   ο αντίστοιχος Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας επτά (7)  να αποδεχθεί το Δώρο.Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή/και εάναυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή  δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο εν λόγω Νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, τότε η Διοργανώτριααπαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης  του Δώρου.Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή κάποιος από τους Νικητές ή/και κληρωθέντες και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικούς να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3E.

Η CocaCola 3Eδεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της CocaCola 3Eή τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό αυτής.

12. Οι όροι του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στον ιστότοπο www.thanopoulos.gr . Οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3Eδικαιούνται να μεταβάλουν τους όρους του Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσουν με ανακοίνωση που θα αναρτάται στο δικτυακό τόπο της οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣwww.thanopoulos.gr. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του Διαγωνισμού, οι οποιεσδήποτε συμμετοχές, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά των Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3Eούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 

  1. Το όνομα του κάθε νικητή όπως και η φωτογραφία του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφημιστικούς και δημοσιοποίησης και για το λόγο αυτό μπορεί να κληθούν να υπογράψουν ειδικό έγγραφο με το οποίο θα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην CocaCola 3Eγια τον ως άνω σκοπό και θα συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς θα δηλώνουν ότι τα ως άνω δεν προσβάλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Σε περίπτωση άρνησής τους η Διοργανώτρια εταιρεία μπορεί να τους αποκλείσει ακόμα και στο στάδιο παράδοσης – παραλαβής του δώρου.

 

14. 1. Προσωπικά Δεδομένα:Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού το μόνο στοιχείο που συγκεντρώνεται είναι ο αριθμός της κάρτας πιστότητας όλων των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. θα προβεί σε επεξεργασία αυτού προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς.

Μετά την ανάδειξη των νικητήριων καρτών η Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.θα προβαίνει στη διαβίβαση  των προσωπικών δεδομένων των νικητών όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο αρχείο των κατόχων κάρτας πιστότητας “Bonus”, στην CocaCola 3E, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και η ενημέρωσή τους για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους. Η επικοινωνία θα γίνεται από την CocaCola 3Eή από την εταιρεία στην οποία η CocaCola 3Eθα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο …….. (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου).

Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ήμε την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων.

Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.που είναι αναρτημένοι στο site www.thanopoulos.grγια την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από την Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.στο πλαίσιο των ανωτέρω.

 

14.2. Προσωπικά Δεδομένα Νικητών/ Αναπληρωματικών

α. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Coca Cola 3E ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των νικητών/ αναπληρωματικών, που θα της γνωστοποιηθούν από τηνΔ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη.

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης των δώρων στους νικητές/ αναπληρωματικούς.

β. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών/ αναπληρωματικών θα λάβει χώρα για τους σκοπούς απόδοσης των δώρων του διαγωνισμού.

γ. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των νικητών/ αναπληρωματικών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Coca Cola 3E που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για την απόδοση των δώρων του Διαγωνισμού καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της τρίτης εταιρείας που θα συνδράμει την Coca Cola 3E στον παραπάνω σκοπό , οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για την απόδοση των δώρων του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Coca Cola 3E. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Coca Cola 3E  ή/και τυχόν τρίτος συνεργάτης αυτής ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Coca Cola 3E για τον παραπάνω σκοπό της παράδοσης των δώρων στους νικητές.

δ. Κατ’ εξαίρεση η Coca Cola 3E δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών/ αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

ε.Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών/ αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στ. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την απόδοση των Δώρων.

ζ. Οι νικητές/ αναπληρωματικοί έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

η.Τέλος, οι νικητές/ αναπληρωματικοί  έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

θ.Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, οι νικητές/ αναπληρωματικοί μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Coca Cola 3E, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηDataProtectionOffice@cchellenic.com.

ι. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικά σε σχέση με τον παρόντα όρο 14.2. υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

15. Η ευθύνη της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγκέντρωση των συμμετοχών, απαλλασσόμενης οιασδήποτε άλλης ευθύνης. Το δώρο είναι επιλογής της CocaCola 3E η οποία υποχρεούται να παραδώσει αυτό στο νικητή – τελικό αποδέκτη του δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.και Coca Cola 3E . Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.και Coca Cola 3E  περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.και Coca Cola 3E δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό ή τα δώρα.

 

16. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων καιτης γνωστοποίησης για τα προσωπικά δεοδμένα.

 

17. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζητημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.